PrijavaX
NewsletterX

Prijavite se da dobijate naš Newsletter:

Preuzimanje

Evropska Komisija je odobrila program Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija

Evropska Komisija (EK) je dana 15. decembra 2015. godine prihvatila novi program prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije – program Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija. 

Ukupna vrednost doprinosa programu od strane Evropske Unije (ERFA/IPA – Instrument za pretpristupnu pomoć) iznosi 65 124 000 EUR. Uzimajući u obzir nacionalni doprinos (uključujući i doprinos projektnih partnera), ukupni budžet programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija iznosi 76 616 474 EUR.

Dokument Program saradnje  (Cooperation Programme – CP) programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija možete preuzeti ovde:

Strateška pocena uticaja na životnu sredinu (SEA) programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija

Operativna grupa (Task Force) programa Interreg–IPA CBC Mađarska – Srbija odobrila je Program saradnje (Cooperation Programme – CP) za predaju na uvid Evropskoj komisiji. Niže je link putem kog možete preuzeti nacrt Programa saradnje, kao i modifikovani SEA Izveštaj i Netehnički sažetak SEA izveštaja. Finalne verzije ovih dokumenata biće objavljene nakon odobrenja od strane Evropske komisije.

Po objavljivanju SEA dokumenata, komentari koji se odnose na stavke o životnoj sredini i održivosti u Programskom dokumentu i SEA izveštaju mogu se dostaviti u okviru procesa konsultacije u roku od 30 dana (do 28. oktobra 2015. godine) na adresu: husrb.exante@icg-exante.hu

Dokumenta za preuzimanje:

Primeri dobre saradnje

IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija sa ponosom predstavlja publikaciju Primeri dobre saradnje, koja predstavlja primere dobre saradnje između organizacija iz Mađarske i Srbije koje su implementirale projekte u okviru programa 2007-2013.

Ovde možete preuzeti elektronsku verziju publikacije Primeri dobre saradnje:

HUSRB IPA CBC Katalog projekata

Sa ponosom vam predstavljamo Katalog projekata, programsku publikaciju koja sumira rezultate saradnje organizacija iz Mađarske i Srbije, koje su učestvovale u projektima u okviru prekograničnog partnerstva. Ova publikacija takođe sumira rezultate dobro osmišljenog zajedničkog rada brojnih institucija iz Mađarske i Srbije, kao i programskih tela nadležnih za implementaciju programa.

Ovde možete preuzeti elektronsku verziju Kataloga projekata:

Nacrt Programa saradnje Interreg – IPA CBC Mađarska – Srbija

Operativna grupa (Task Force) programa Interreg – IPA CBC Mađarska – Srbija je odobrila nacrt Programa saradnje (Cooperation Programme, CP). Sledeći korak je odobrenje od strane Evropske komisije (EK). Finalni dokument će biti objavljen na našoj internet stranici nakon što ga EK odobri, stoga preporučujemo da povremeno posetite naš sajt.

Završni izveštaj procene toka sprovođenja HUSRB IPA CBC Programa

Završni izveštaj procene toka sprovođenja IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija je dostupan za preuzimanje. Procena toka i rezulatata sprovođenja programa je izvršena od aprila 2013. do jula 2014. godine. Završni izveštaj sumira osnovne rezultate i preporuke Prvog i Drugog Izveštaja procene toka sprovođenja programa od 2009. godine do jula 2014. Završni izveštaj možete preuzeti ovde:

Procena uticaja na životnu sredinu Programskog dokumenta HUSRB IPA II CBC

Strateška procena uticaja na životnu sredinu (SPU) IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija planirana je i realizovana u skladu sa Direktivom 2001/42/EC i njenim nacionalnim adaptacijama:

  • Uredbom mađarske vlade 2/2005 (I.11.)
  • Aktuelnim srpskim zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu planova i programa ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 88/2010)

Posle razmatranja prednosti i mana, Radna grupa i relevantne institucije odlučili su da zajedno sprovedu proces procene uticaja na životnu sredinu. To znači da se zajednički Izveštaj o životnoj sredini obrađuje u okviru jednog zajedničkog procesa, u skladu sa nacionalnim propisima, dok se procesi sprovode konsultacija odvojeno u svakoj državi, ali na osnovu istih i zajedničkih pravila. Opseg SPU odobrile službe za zaštitu životne sredine u Mađarskoj (gde se nalazi Direktorat programa) kao pravni početak procesa SPU. Sastoji se od svih potrebnih informacija zasnovnih na propisima.

SPU je korisna alatka za naglašavanje mogućih pozitivnih efekata na životnu sredinu nekog konkretnog programa i predupređenja mera koje bi mogle da budu štetne po okolinu. Na osnovu dostupnih informacija, nameravani ciljevi i planirane aktivnosti neće imati negativne efekte po životnu sredinu u pograničnom regionu.
Dokumenta se stavljaju na uvid javnosti i relevantnih službi za zaštitu životne sredine da bi se kroz proces javne rasprave osigurala transparentnost procesa odlučivanja.
Po objavljivanju SPU dokumenta će biti otvorena za javnu raspravu 30 dana. U okviru javne rasprave, komentare na Programski Dokument i SPU iz perspektive zaštite životne sredine i održivosti možete slati do 29 avgusta 2014 na email adresu: husrb.exante@icg-exante.hu

Dokumenta dostupna za preuzimanje:
Operativni program HUSRB IPA II CBC
i:

Javna rasprava

Cilj ove javne rasprave je prikupljanje mišljenja i komentara na nacrt Operativnog programa za period 2014-2020 IPA IIPrograma prekogranicne saradnje Mađarska-Srbija. Operativni program je osnovni dokument na osnovu kog se postavlja strategija i određuju prioriteti u raspodeli sredstava u IPA II Programu prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, u periodu 2014-2020.
Javna rasprava se vodi pred podnošenje Operativnog programa za period 2014-2020 Evropskoj komisiji i otvorena je u periodu od mesec dana – od 23.07.2014 do 22.08.2014. Molimo Vas da svoje stavove i komentare pošaljete u datom roku na email adresu: husrb.programming@hbhe.hu
Hvala na saradnji!
 

HUSRB/1203 Uputstvo za informisanje i odnose sa javnošću

Namena HUSRB/1203 Uputstva za sprovođenje aktivnosti iz oblasti informisanja i odnosa s javnošću (HUSRB/1203 Information and Publicity Guidelines) u okviru projekata IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija je da pomogne članovima projektnih timova da isplaniraju i sprovedu komunikacijske aktivnosti (informisanje, odnosi s javnoscu, vidljivost) na efikasan način i to u skladu sa propisanim zahtevima programa.

Izmenjena verzija HUSRB/1203 Uputstvo za informisanje i odnose sa javnošću sadrži relevantne informacije i uputstva koje nosioci projekata i njihovi partneri treba da koriste tokom implementacije projekata i odnosi se na projekte koji se sprovode u okviru Trećeg poziva za prikupljanje predloga projekata.

VAŽNO OBAVEŠTENJE za korisnike iz Trećeg poziva (HUSRB/1203): Ovim putem podsećamo korisnike koji sprovode projekte u okviru Trećeg poziva da je Programski logo izmenjen i da paket sa relevantnim vizuelnim elementima treba da traže od svojih Programskih menadžera u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu.

HUSRB/1203 Prezentacije sa LB Seminara

Prezentacije sa LB Seminara održanog u Subotici 05. februara i Segedinu 06. februara 2013. godine dostupne su za preuzimanje:

HUSRB/1002 i HUSRB/1203 priručnik za implementaciju projekata sa Aneksima

HUSRB/1002 i HUSR/1203 Priručnik za implementaciju projekata sadrži uputstva i informacije o administrativnom i finansijskom vođenju projekta, monitoringu, izveštavanju, kao i ostalim komponentama u okviru IPA programa prekogrnične saradnje Mađarska-Srbija.

Korisnici koji sprovode projekte u okviru Drugog i trećeg poziva za prikupljanje projekata treba da koriste HUSRB/1002 i HUSRB/1203 Priručnik za implementaciju projekata. Korisnicima iz Drugog poziva se savetuje da koriste Aneks II Zahtev za modifikaciju projekta, a korisnicima iz trećeg poziva Aneks III ukoliko nameravaju da podnesu zahtev za izmenu projekta. Svi navedeni dokumenti su dostupni za preuzimanje ovde:

Priručnik za kontrolu

Priručnik za kontrolu je programski dokument koji sadrži pravila i zahteve koje će Kontrolna tela primenjivati u procesu verifikacije troškova nastalih tokom implementacije projekata. Ovaj Priručnik opisuje samo one kontrolne aktivnosti koje su usaglašene i zajedničke za obe zemlje.

Priručnik za kontrolu je izmenjen u julu 2013. godine. Izmenjen dokument, na engleskom jeziku, možete preuzeti ovde:

HUSRB/1203 Paket dokumenata za prijavljivanje predloga projekata TREĆI POZIV

Paket sa dokumentima za prijavu predloga projeta u okviru trećeg Poziva za prikupljanje predloga projekata možete preuzeti ovde.

VAŽNO OBAVEŠTENJE: Zbog manje greške u formatiranju dokumenta, Prijavni formular u ekselu (Application Form) je neznatno izmenjen. Molimo potencijalne podnosioce predloga projekata da koriste i ispune obrazac pod naslovom:  Application_Form_3rd CfP_corrigendum_21032012

HUSRB/1203 Informacije o studiji izvodljivosti

U slučaju da aktivnosti u vezi sa radovima prelaze vrednost od 400.000 EUR obavezno je uraditi studiju izvodljivosti, koja treba da bude uneta u budžet tog projektnog partnera.
Studija izvodljivosti će omoguciti donošenje odluka, kako samom rukovodstvu organizacije-podnosioca predloga projekta, tako i IPA Programu prekogranične saradnje Mađarska-Srbija koji će dobiti dovoljno informacija da opravda prihvatanje, ili odbijanje projekta predloženog za finansiranje i implementaciju. Za dodatne informacije možete pogledati dokument Informacije o studiji o izvodljivosti, koji možete preuzeti ovde:

Treći Poziv - Prezentacije sa Info dana HUSRB/1203

U drugoj polovini marta Info dani o nedavno objavljenom Trećem pozivu za prikupljanje predloga projekata su održani u pet gradova u programskoj oblasti. Prezentacije sa Informativnih dana su dostupne za preuzimanje.

Prezentaciju pripremljenu na mađarskom jeziku, pod naslovom 3rd CfP InfoDays HU_FLC_issues HUSRB_1203, je sačinila jednica za prvostepenu kontrolu iz Mađarske. Molimo da potencijalni podnosioci predloga projekata iz Republike Srbije ne koriste ovu prezentaciju, jer je namenjena i odnosi se samo na organizacije iz Mađarske.

Drugi poziv - Spisak projekata u implementaciji

Spisak projekata za koje su potpisani Ugovori o subvenciji u okviru Drugog poziva za prikupljanje predloga projekata IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija u ukupnoj vrednosti 12 180 889,54 Evra možete preuzeti ovde:

HUSRB/1002 Prezentacije sa LB Seminara

Prezentacije sa LB Seminara održanog u Subotici 12. decembra i Segedinu 13. decembra 2011. godine dostupne su za preuzimanje:

HUSRB/1002 Uputstvo za informisanje i odnose sa javnošću

Namena HUSRB/1002 Uputstva za sprovođenje aktivnosti iz oblasti informisanja i odnosa s javnošću (Information and Publicity Guidelines) u okviru projekata IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija je da pomogne članovima projektnih timova da isplaniraju i sprovedu komunikacione aktivnosti (informisanje, odnosi s javnoscu, vidljivost) na efikasan način i to u skladu sa propisanim zahtevima programa. Izmenjena verzija HUSRB/1002 Uputstvo za informisanje i odnose sa javnošću sadrži relevantne informacije i uputstva koje nosioci projekata i njihovi partneri treba da koriste tokom implementacije projekata i odnosi se na projekte koji se sprovode u okviru Drugog poziva za prikupljanje predloga projekata.

Ovim putem podsećamo korisnike iz Drugog poziva da je EU logo izmenjen i da paket sa relevantnim vizuelnim elementima treba da traže od svojih Programskih menadžera u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu.

Priručnik za pristup i korišćenje Front Office IMIS 2007-2013

Priručnik za pripremu i podnošenje Izveštaja o napretku na projektu (Progress Report) putem Front Office IMIS 2007-2013 se može preuzeti ovde:

PRAG Najčešće postavljana pitanja

Dokument Frequently Asked Questions PRAG sadrži odgovore na najčešće postavljana pitanja o PRAG procedurama. Dokument, na engleskom jeziku, možete preuzeti ovde:

HUSRB/0901 Prezentacije sa LB seminara

Prezentacije sa LB Seminara održanog u Subotici 15. oktobra 2010. godine dostupne su za preuzimanje:

HUSRB/0901 Priručnik za implementaciju projekata

Priručnik za implementaciju projekata (Project Implementation Handbook) treba da pomogne nosiocima projekata i njihovim partnerima u implementaciji projektnih aktivnosti. Priručnik za implementaciju sadrži uputstva i informacije o administrativnom i finansijskom vođenju projekta, monitoringu, izveštavanju, kao i ostalim komponentama u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija.

Priručnik za implementaciju projekata, na engleskom jeziku, možete preuzeti ovde:

Uputstva za sprovođenje aktivnosti iz oblasti informisanja i odnosa s javnošću

Namena Uputstva za sprovođenje aktivnosti iz oblasti informisanja i odnosa s javnošću (Information and Publicity Guidelines) u okviru projekata  IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija  je da pomogne članovima projektnih timova da isplaniraju i sprovedu komunikacione aktivnosti (informisanje, odnosi s javnoscu, vidljivost) na efikasan način i to u skladu sa propisanim zahtevima programa. Uputstvo za informisanje i odnose sa javnošću sadrži relevantne informacije i uputstva koje nosioci projekata i njihovi partneri treba da koriste tokom implementacije projekata.

Uputstva za informisanje i odnose s javnošću, na engleskom jeziku, možete preuzeti ovde:

 

Programski dokument

IPA program prekogranične saradnje  Mađarska-Srbija usvojen je od strane Evropske komisije 25. marta 2008. Komisija je odobrila poslednju izmenu Programskog dokumenta 24 oktobra 2012.

Programski dokument na engleskom jeziku možete da preuzmete ovde:

U današnje vreme interaktivne mape koristimo mnogo češće nego štampane. Interaktivne mape su praktičnije, dostupnije i informativnije. Pored štampanog Vodiča kroz granične prelaze između Mađarske i Srbije, napravili smo interaktivnu mapu da vam pomogne pri planiranju putovanja preko graničnih prelaza. Kliknite na mapu i uživajte u putovanju kroz region.

Za uvećanje kliknite ovde »

csongrad west-backa north-backa north-banat south-backa central-banat south-banat srem